Kulturportal for Sønderjylland-Schleswig » Kulturregion » Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig » Indsatsområder
Søg arrangement

Timeld dig nyhedsbrevet og få aktuelle informationer ind i den e-postkasse.

Støttet af

1. Talentudvikling

Mulighederne for, at borgerne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig kan udvikle deres kunstneriske talenter, skal fremmes. Der skal være et særligt fokus på børn og unge.

Kulturregion Sønderjylland-Schleswig er kendetegnet ved at mange unge og især veluddannede fraflytter området, som i store dele er landligt præget.

Gode rammebetingelser for talentudvikling i interessefællesskaber skal bidrage til at fastholde borgernes tilknytning til regionen. Der er både økonomiske og faglige fordele i at sammentænke kulturregionens talentudviklingstilbud. De geografiske afstande til metropolerne Århus, København, Kiel og Hamborg gør det også attraktivt for brugerne at kunne udnytte tilbud tættere på. Der skal arbejdes på at respektere og forstå kultur- og sprogforskelle og se dem som en attraktiv ressource.

Flere af de kunstneriske fag har en lav jobstatus/manglende anerkendelse.

Mødet med kunst og kultur på højt niveau skal motivere børn og unge til at opleve mere og fremme deres interesse for kultur.

Mål:

 • Talentudvikling skal bidrage til, at regionens kulturelle særpræg styrkes, og at der også fremmes en forståelse for den vekselvirkning, der er mellem regionale, nationale og internationale kulturelle strømninger
 • Kunstneriske talenter spottes og tilbydes bedre muligheder for at dygtiggøre sig i interessefællesskaber på tværs af grænsen.
 • De eksisterende og nye talentudviklingstilbud sammentænkes, så kulturregionens samlede tilbud udnyttes bedre og netværk etableres/styrkes.
 • Flere børn og unge oplever kultur og kunst på højt niveau og får forståelse for de kunstneriske fags høje faglighed.
 • De kunstneriske talenter får bedre muligheder for at præsentere deres kunnen. Up-coming miljøet udvikles.

2. Kultur grænseløs

Indsatsområdet skal fremme en interesse og respekt for regionens kulturelle mangfoldighed og skabe rammer for nye transkulturelle netværk.

I Kulturregion Sønderjylland-Schleswig ses den kulturelle mangfoldig som en styrke, men de færreste er bevidste om mangfoldighedens omfang.

Der lever omkring 140 forskellige nationaliteter i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig. Heriblandt er der mange internationale studerende, og mange med ikke-vestlig baggrund er ansat i de store virksomheder. Blandt dem uden tysk og dansk baggrund er der mange indvandrere og asylanter. Møder mellem de forskellige befolkningsgrupper i regionen skal modvirke berøringsangst og muliggøre flere fælles kulturoplevelser.

For at fremme dialogen om grænsens betydning før og nu vil der være behov for let tilgængeligt fagligt materiale til de forskellige målgrupper.

Indsatsområdet gør det oplagt at inddrage børn, unge, voksne fra Danmark og Schleswig-Holstein.

Kulturaftalen skal bidrage til, at begreberne ”interkulturalitet” og ”transkulturalitet” sættes på regionens kulturpolitiske dagsorden.

Mål:

 • Kunsten og kulturen bruges som en oplagt fælles platform for borgere på tværs af kulturel og social baggrund, alder og faglighed, så de kan mødes, udveksle erfaring, dele interesser, skabe dialog m.m.
 • Mangfoldighedens værdi synliggøres både indadtil og udadtil og opfattes som en berigelse for fællesskabet.
 • Aktiviteterne skal synliggøre, hvordan forskellige befolkningsgruppers særpræg gennem tiderne har været med til at præge områdets kulturelle udvikling.
 • Kulturaftalen skal være med til at skabe en bredere brugerskare til regionens kulturtilbud, således at brugersammensætningen afspejler mangfoldigheden i regionen.
 • Igangsættelse af en dialog om grænsers nutidige betydning.
 • Udviklingen i det dansk-tyske grænseland skal sættes i en kulturpolitisk sammenhæng.

Kontakt

Kontaktformular

Links
captcha
Rechts